Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja zapłaty wadium, która może zostać wystawiona przez specjalistów z firmy Rydzowski Ubezpieczenia.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który bierze udział w przetargach, możesz spotkać się ze sformułowaniami, takimi jak wadium i gwarancja przetargowa wadialna. Sama procedura przetargowa daje zamawiającym znaczne możliwości w kwestii negocjacji korzystnych warunków kontraktowych, a w procesie zazwyczaj uczestniczy wiele podmiotów zainteresowanych współpracą z inwestorem. Aby zabezpieczyć swoje finanse, zamawiający zazwyczaj wymaga wpłacenia określonej kwoty, stanowiącej wadium. W praktyce jednak obowiązek ten nie zawsze jest realizowany poprzez bezpośrednią płatność, wówczas pojawia się gwarancja wadialna dokument, który stanowi gwarancję przetargową zapłaty wadium. 

Gwarancja zapłaty wadium - zapytaj o szczegóły na Rydzowski Ubezpieczenia.

Co to jest wadium?

Wadium to pewna kwota, którą wpłaca się jako zabezpieczenie spełnienia warunków umowy w ramach przetargu. W większości przypadków wadium pojawia się w kontekście przetargów publicznych, zwłaszcza jeśli chodzi o procedury unijne i zamówienia publiczne. W przetargach publicznych wysokość wadium nie powinna przekroczyć 3% szacowanej wartości zamówienia. W przypadku zamówień prywatnych wysokość ustalana jest dowolnie przez zamawiającego. 

Zapytaj o gwarancję wadialną

Rodzaje wadium

Na podstawie aktualnych przepisów wyróżniamy różne formy wadium, w tym:

 • wadium pieniężne - kwota w gotówce, którą uczestnik wpłaca na poczet zabezpieczenia spełnienia warunków umowy, 
 • gwarancja wadialna bankowa - gwarancja wystawiona przez bank, która stanowi zabezpieczenie dla zamawiającego w przypadku niespełnienia warunków umowy przez uczestnika przetargu,
 • gwarancja wadialna ubezpieczeniowa - gwarancja wystawiona przez firmę ubezpieczeniową, która pełni funkcję  zabezpieczenia finansowego w sytuacji niewywiązania się uczestnika z umowy,
 • poręczenie udzielane przez podmiot określony w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - forma zabezpieczenia, w której podmiot określony w ustawie poręcza wadium.

Gwarancja wadialna - definicja

Gwarancja zapłaty wadium to praktyka, w ramach której uczestnik przetargu zobowiązuje się do wpłacenia pewnej kwoty (tzw. wadium), jeśli nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków, np. po wygranym postępowaniu nie podpisze z inwestorem umowy. To działanie ma na celu potwierdzenie powagi zamiarów uczestnika przetargu oraz zminimalizowanie ryzyka dla zamawiającego. Dzięki takiemu zabezpieczeniu strony są zmotywowane do sumiennego spełnienia postanowień umowy. Innymi słowy, przetarg zabezpieczony gwarancją jest dla inwestorów bezpieczniejszym rozwiązaniem. 

Gwarancja wadialna stanowi szczególną formę zabezpieczenia umownego. Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2021 roku zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP), wycofano możliwość wpłacania wadium w formie poręczenia bankowego lub z SKOK. Wystawiać gwarancje zapłaty mogą banki lub firmy ubezpieczeniowe, a wpłaty wadium można dokonać tylko przelewem. 

Potrzebujesz gwarancji wadialnej? Wyślij formularz!

Przesuń w prawo aby wysłać

Co określa treść gwarancji wadialnej?

Treść gwarancji wadium określa warunki i zobowiązania związane z wpłatą i utrzymaniem wadium w ramach danej umowy. Oto główne elementy, które mogą być zawarte w treści gwarancji wadium:

 • kwota wadium - określa dokładną kwotę, jaką strona zobowiązuje się wpłacić na poczet przyszłej umowy. Wysokość wadium może być ustalana indywidualnie dla każdej transakcji.
 • forma wadium - precyzuje, w jakiej formie ma być wpłacone wadium. Może to być forma pieniężna, ale również gwarancja ubezpieczeniowa.
 • gwarancja wadialna termin płatności - określa czas, w jakim strona zobowiązana jest wpłacić wadium. Termin ten może być ustalony w umowie lub w dokumentach towarzyszących, takich jak umowa przedwstępna.
 • warunki zwrotu wadium - w treści gwarancji wadium powinny być jasno określone warunki zwrotu wadium. Może to obejmować sytuacje, w których umowa nie zostanie zawarta z powodu określonych warunków lub gdy jedna ze stron nie spełni postanowień umowy. Gwarancja wadialna nie działa jak polisa, dlatego w przypadku wypłaty tej kwoty na rzecz beneficjenta gwarancji, trzeba zwrócić gwarantowi kwotę wadium.
 • odstąpienie od umowy - gwarancja wadium może zawierać klauzulę dotyczącą odstąpienia od umowy w przypadku niewywiązania się z postanowień umowy przez jedną ze stron.
 • przeznaczenie wadium - określa, do czego dokładnie ma być przeznaczone wadium. Często jest ono użyte jako zabezpieczenie dla strony, której w przypadku niespełnienia warunków umowy przysługuje prawo zatrzymania tej kwoty.
 • postanowienia dodatkowe - mogą być również zawarte inne postanowienia dodatkowe związane z gwarancją wadium, takie jak kary umowne, odpowiedzialność za ewentualne szkody czy sposób rozwiązania sporów związanych z wadium.
Podpisywanie gwarancji wadialnej Rydzowski Ubezpieczenia.

Treść gwarancji ubezpieczeniowej

Warto zauważyć, że treść gwarancji wadium jest elastyczna i zależy od negocjacji pomiędzy stronami umowy. Każda umowa może mieć swoje specyficzne warunki i klauzule związane z gwarancją wadium, dostosowane do konkretnych potrzeb i warunków transakcji. Dlatego też zawsze zaleca się dokładne zapoznanie się z treścią gwarancji wadium przed jej podpisaniem oraz skonsultowanie się z doświadczonym doradcą.

Zapytaj o gwarancję wadialną

Gwarancja wadialna - wysokość

Wysokość gwarancji wadium jest ustalana indywidualnie dla każdej umowy. Różne czynniki wpływają na tę kwotę, takie jak wartość umowy, ryzyko związane z jej wykonaniem czy specyfika danej transakcji. Warto zauważyć, że choć prawo nie narzuca ściśle określonych kryteriów, to jednak strony umowy powinny dokładnie i jednoznacznie określić tę kwotę w umowie.

Gwarancja wadialna podpisywana w firmie Rydzowski Ubezpieczenia.

Gwarancja przetargowa - regulacje prawne

Podstawowe regulacje dotyczące gwarancji wadium można znaleźć w Kodeksie cywilnym, zwłaszcza w części poświęconej umowom. Jednak warto również monitorować zmiany w przepisach prawnych, aby być na bieżąco z ewentualnymi nowelizacjami. Aby uniknąć nieporozumień i potencjalnych problemów, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy naszych doświadczonych specjalistów, dzięki którym umowa gwarancji wadium będzie dopracowana w każdym szczególe.

Zapytaj o gwarancję ubezpieczeniową!

Gwarancja wadialna w formie elektronicznej

Zgodnie z postanowieniami artykułu 97, ustęp 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP), gwarancja wadium powinna być dostarczana w formie elektronicznej, co oznacza, że musi być przedstawiona jako plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
W celu ułatwienia procesu udzielania gwarancji wadialnych online dla podmiotów uczestniczących w przetargach zgodnie z ustawą PZP w Rydzowski Ubezpieczenia oferujemy specjalne rozwiązania, które dają możliwość szybkiego udzielenia gwarancji wadialnej, co podczas procesu składania oferty jest niezbędne do skutecznego działania. 

Zalety gwarancji wadialnej ubezpieczeniowej

Gwarancja wadialna ubezpieczeniowa oferuje korzyści dla obu stron umowy i podmiotów uczestniczących w przetargach. 

 • Zabezpieczenie finansowe: gwarancja wadialna ubezpieczeniowa stanowi formę zabezpieczenia finansowego dla zamawiającego lub beneficjenta umowy. W przypadku niewywiązania się z umowy przez dostawcę lub wykonawcę gwarancja ta może być wykorzystana do pokrycia ewentualnych szkód finansowych.
 • Zwiększenie wiarygodności uczestnika przetargu: posiadanie gwarancji wadialnej ubezpieczeniowej może zwiększyć wiarygodność i zaufanie do uczestnika przetargu. Dla zamawiającego oznacza to, że dostawca lub wykonawca jest w stanie sprostać finansowym zobowiązaniom umownym.
 • Zyskanie odpowiednich uprawnień: w wielu przypadkach posiadanie gwarancji wadialnej ubezpieczeniowej może być warunkiem uczestnictwa w przetargach publicznych. Dostawcy, którzy ją posiadają, są bardziej elastyczni w zakresie udziału w tego typu procedurach.
 • Brak konieczności blokowania środków: w przeciwieństwie do wadium pieniężnego, gwarancja wadialna ubezpieczeniowa nie wymaga fizycznego zablokowania środków na koncie uczestnika przetargu. Oznacza to, że dostawca może wykorzystać swoje finanse w inny sposób, nie blokując ich na potrzeby wadium.
 • Łatwość uzyskania: proces uzyskania gwarancji wadialnej ubezpieczeniowej w Rydzowski Ubezpieczenia jest szybki i łatwy, szczególnie w porównaniu z innymi formami zabezpieczenia finansowego. Oferujemy elastyczne warunki i procedury, dostęp do najlepszych ofert na rynku, a także stałe wsparcie naszych specjalistów.

Jak uzyskać gwarancję wadialną?

Jeśli musisz wpłacić wadium organizatorowi przetargu, skontaktuj się z naszym specjalistą, aby omówić określone warunki zapłaty, a także dostępne alternatywy, takie jak ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa wadialna.

Kontakt do firmy Rydzowski Ubezpieczenia.
Wyślij formularz
Wyślij wiadomość
Kontakt do firmy ubezpieczeniowej Rydzowski Ubezpieczenia.
Porozmawiaj ze specjalistą
Zadzwoń do nas
Ubezpieczenia w Brzesku.
Odwiedź nasze biuro
Przejdź do kontaktu